روزنامک: ... و به این ترتیب آیین های نوروز و مهرگان احیاء و اینک جهانی شده اند
19 بهمن 1394 - 8 فوريه 2016

... و به این ترتیب آیین های نوروز و مهرگان احیاء و اینک جهانی شده اند

«منصور» دومين خليفه عباسيان (متولد 712 و متوفی در 775 میلادی) با اين كه ابومسلم خراساني و بسياري از ايرانيان وطندوست از جمله استاذسيس (سيستاني) را كشته و لشكر به سركوبي المقنّع (هاشم بن حکیم) به خراسان فرستاده بود 14 دسامبر سال 770 ميلادي اعلام داشت كه از آن پس، در دربار او در بغداد (كه خود او اين آبادی قبلا ايراني را به صورت شهر درآورده بود) آیین های نوروز و مهرگان به همان گونه كه شاهان ساساني برپا مي داشتند برگزار خواهد شد. به این ترتیب، نوروز و مهرگان پس از یک قرن و چند دهه دوباره رسمیت یافت که در دهه های اخیر جهانی شده و و کشورهای جداکرده شده از امپراتوری وسیع ایرانیان که فرهنگ مشترک را حفظ کرده و نیاکان (تاریخ) مشترک دارند خودرا ساکنان «منطقه نوروز» می خوانند و می روند تا میان خود جامعه مشترک المنافع کوروش را ایجاد کنند.
     عباسيان از همان اوايل کار، به بهره گيري از ايرانيان در مديريّت و مشاوره دست زده بودند که اين اقدام در زمان هارون الرشيد و پسرش مأمون به اوج خود رسيد و درحقيقت، اين ايرانيان بودند که امپراتوري وسيع عباسيان را اداره مي کردند.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved