روزنامک: تغییرات در صفحات مجله چاپی ـ آنلاینی روزنامک از 1395
11 فروردين 1395 - 30 مارس 2016

تغییرات در صفحات مجله چاپی ـ آنلاینی روزنامک از 1395

مجله چاپی ـ آنلاینی روزنامک، نوروز 1395 دو ساله شد و تصمیم براین است که از شماره فروردین 1395 که هفته اول اردیبهشت انتشار می یابد تغییراتی در صفحات آن داده شود به این ترتیب که رویدادهای روز و رویدادهای گذشته (تاریخ) در همان روز به شکلی تازه و در یک متن، روز به روز ـ پشت سر هم ـ درج شود تا ارتقاء فرهنگی آن آسانتر باشد و الگویی تازه در ژورنالیسم مجله.
    همچنین تصمیم بر این است که برای آشنا شدن مخاطبانِ بالقوه با این روش، چند هزار نسخه از آن شماره مجله، برایگان در نمایشگاه کتاب (تهران ـ اردیبهشت 1395) توزیع شود.
    و نیز در نظر است که به اقتباس از «روزنامه نویسان ـ تاریخ نگاران» سالمند، از سال 2017 (بهمن ماه 1395 و 80 ساله شدن ناشر مجله روزنامک و مؤلف تاریخ آنلاین ایرانیان) دیدار از کشورها را آغاز کنیم و روز به روز مشاهدات خودرا برنگاریم تا بر آگاهی های مخاطبان از جهان افزوده شود و با ما به دور دنیا سفر کنند. ملتی که روزنامه نگار حرفه ای داشته باشد کمتر دچار مشکل می شود.
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved