روزنامک: کاشف قرص ضد آبستني
1 اسفند 1397 - 20 فوريه 2019

کاشف قرص ضد آبستني

پروفسور رامون گارسيا Celso-Ramon Garcia كاشف قرص ضد آبستني در فوريه 2004 بر اثر حمله قلبي درگذشت. دكتر گارسيا که 82 سال عمر کرد در دهه 1950 ماده اي ساخت كه هربار مصرف آن، تا 24 ساعت از ترشح هرمون محرّك باروري تخمك جلوگيري
     مي كرد . سپس دكتر گرگوري پنكاس Pincus و دكتر جان راك Rock اين ماده را به صورت قرص (Oral contraceptives) درآوردند و و ترتيب مصرف آن را در روزهايي از ماه نوشتند كه در سال 1960 به تاييد «اف دي ا - FDA» رسيد و به بازار آمد.
    پروفسور گارسيا اسپانیایی تبار و استاد دانشگاه پنسيلوانيا بود.
    
    زیرعکس:
    
    
    
    
بازگشت به فهرست مطالب...   
 

 

   
 

Vestidos de Casamento
 

 
 
© Copyright 2004   Rooznamak.com   All Rights Reserved